Үзэх Төрөл Утга Дугаар Огноо Үзэх
1 Дүрэм, журам Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын суралцагчийн үнэлгээний үлгэрчилсэн журам А/144 2024.03.20
2 Дүрэм, журам Мэргэжлийн чиглэл /Хөтөлбөрийн нэр/, индекс шинэчлэн батлах тухай А/146 2024.03.20
3 Дүрэм, журам Дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөрт тавигдах нийтлэг шаардлага А/147 2024.03.20
4 Дүрэм, журам Оюутан элсүүлэх журам А/143 2024.03.20
5 Дүрэм, журам Төгсөлтийн өмнөх сургалтын үйл ажиллагааг зохицуулах журам А/21 2024.02.26
6 Дүрэм, журам Багшийн үйл ажиллагаа, гүйцэтгэлийг тооцох журам батлах тухай А/146 2023.06.23
7 Дүрэм, журам Багш, эмч, сувилагч, ажилтан албан хаагчдын сонгон шалгаруулалтын журам батлах тухай А/147 2023.06.23
8 Дүрэм, журам 2023-2024 АШУҮИС ЭЛСЭЛТИЙН ЖУРАМ А/109 2023.04.28
9 Дүрэм, журам Оюутан элсүүлэх журам А/540 2022.12.16
10 Дүрэм, журам Хөдөлмөрийн дотоод журам /шинэчилсэн/ А/29 2022.02.21
11 Дүрэм, журам Багшийн үйл ажиллагаа, гүйцэтгэлийг тооцох журам А/103 2021.05.13
12 Дүрэм, журам АШУҮИС Ёс зүйн дүрэм А/126 2014.12.11
13 Дүрэм, журам АШУҮИС ХШҮГ журам А/179 2021.09.08
14 Дүрэм, журам Багшийн алтан дүрэм батлах тухай А/25 2022.02.16
15 Дүрэм, журам АШУҮИС-ийн албан хэрэг хөтлөх журам А/27 2019.02.01
© 2024 Говь-Алтай Анагаах Ухааны Сургууль