enrollment
enrollmentForm
Цахим элсэлт
Үндсэн мэдээлэл
Ургийн овог
Эцэг, эхийн нэр
Өөрийн нэр
Регистерийн дугаар
Яс үндэс
Харъяа аймаг
Утасны дугаар
И-мэйл
Хүйс
Оршин суугаа хаяг
Элсэлт, дүн
ЭЕШ өгсөн эсэх
Батламжийн дугаар
Томилолтын дугаар
Элсэх мэргэжил
Монгол хэл оноо
Хими оноо
Биологи оноо
Математик оноо
Физик оноо
Англи хэл оноо
Нийгэм оноо
Өөр хичээлээр өгсөн бол нэр, оноог бичнэ үү
© 2024 Говь-Алтай Анагаах Ухааны Сургууль